!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gröndals Båtklubb

Stadgar & regler

Utdrag ur stadgar & ordningsregler i korthet!

 • Båtägaren har alltid ansvaret för sin båt, även vid upptagning, sjösättning och vinterförvaring

 • Klubbens båtägare är skyldiga att ha sin båt ansvarsförsäkrad

 • Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.

 • Båt skall vara förtöjd så att den inte riskerar att skada brygga eller intilliggande båtar.

 • När båten är uppställd på land ska den vara säkert och ändamålsenligt uppallad, stöttad, surrad och täckt

 • Båtplats tillhör klubben och disponeras av medlem i enlighet med hamnkaptens anvisningar. Om ett väsentligt behov föreligger är medlem skyldig att byta plats. Medlem ska meddelas om förestående flytt minst en månad före att flytten ska göras.

 • Båtplats får inte lånas eller hyras ut utan styrelsens medgivande. Medlem med medägaremedlemskap har inte rätt att överta disponeringen av båtplats utan styrelsens uttryckliga godkännande.

 • Medlem som inte betalar fastställda avgifter för hamn/varvsplats inom föreskriven tid går miste om sin plats.

 • Medlemmar ska utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt

 • Obligatoriska Arbetsinsatser:
  Varje medlem har 22 timmars arbetsplikt för klubben varje år. Medlem med båtplats ska tjänstgöra på varvsplan vid den halva av dagen då den egna båten inte sjö- eller marksätts och kan avräkna fyra timmar för vardera tillfälle.

 

 • Varje medlem ingår i ett arbetslag, där arbetet för klubbens räkning utförs under ledning av en gruppchef. Om medlem inte kan delta vid ett visst arbetstillfälle, ska medlemmen i god tid före meddela att hen inte kan delta, och får då utföra en arbetsuppgift för klubben vid ett annat tillfälle.

 

 • Medlem med båtplats har utöver dessa arbetstimmar nattvaktstjänstgöring två gånger per år för varje båt medlemmen har i klubben.

 

Böter:

 • Medlem som försummar att gå sina nattvaktspass tilldelas böter och ett nytt vaktpass.

 • Medlem som uteblir från ett arbetspass döms till böter och får ett nytt arbetspass.

 • Medlem som inte tar upp sin boj inom föreskriven tid inför vintern tilldelas böter. • Klubbhuset kan disponeras kostnadsfritt av alla medlemmar året runt.  Medlem kan även boka klubbhuset för ett särskilt tillfälle om man betalar en fastställd dispositionsavgift. Icke-medlem kan inte boka klubbhuset. Nattvakten har alltid rätt att disponera klubbhuset även då det är bokat av någon medlem

 • Varje medlem är skyldig att aktivt ta del i kretsloppstänkandet och sortera miljöfarligt avfall enligt instruktionerna för klubbens miljöstation. Övrigt återvinningsbart material lämnas till kommunens anläggningar och återvinningscentraler. Endast hushållssopor får kastas i klubbens soptunnor.

 • Medlem är även skyldig att följa andra regler och miljö- och säkerhetsbestämmelser som klubben har uppställt.